De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Uitgangspuntennota 2021 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten in te stemmen met de Uitgangspuntennota 2021 van GGD Noord- en Oost Gelderland en de raad over dit besluit en de Uitgangspuntennota te informeren. Ook heeft het college besloten een zienswijze in te dienen. In de Uitgangspuntennota 2021 staan de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de GGD-begroting 2021. Deze begroting wordt dit voorjaar aan de raad voorgelegd

Exploitatiesubsidie Buurtpunt (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om een subsidie te verlenen aan drie Buurtpuntlocaties, De Klaarbeek te Epe, De Speulbrink te Vaassen en Buitenplaats de Poel te Vaassen. Een Buurtpuntlocatie is de doorontwikkeling van dagbesteding naar een algemene voorziening en is onderdeel van de transformatieagenda sociaal domein. Het doel van deze subsidie is om de locaties laagdrempelig toegankelijk te maken, het activiteitenprogramma af te stemmen op de behoefte van de inwoners en het stimuleren van buurtbetrokkenheid.

Leefbaar en veilig
Evaluatie jaarwisseling 2019 – 2020 (Portefeuillehouder: burgermeester dr T.C.M. Horn)
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van de jaarwisseling 2019 – 2020. De evaluatienota wordt ter informatie doorgezonden aan de raad.

Ruimte en wonen
Bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Er is een nieuwe omgevingsvergunning verleend.

Transformatie Ibbeltje (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een herontwikkeling naar wonen van het leegstaande pand aan de Tippe in Epe (voormalige kleuterschool Ibbeltje).

Grondprijzennota 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de Grondprijzennota 2020 vast te stellen en de nota door bijgaande informatienota de raad ter kennisname aan te bieden.

Duurzaam
Onderzoek verduurzaming heffingen (Portefeuillehouders: wethouders E. Visser, drs. B.J. Aalbers en R.A.J. Scholten)
Het college heeft ingestemd met de rapportage ‘onderzoek verduurzaming heffingen’ en de daarin verwoorde conclusies en aanbevelingen. Het college informeert de raad over het besluit en stuurt de rapportage ter kennisgeving aan de raad.

Bestuur en organisatie
Vaststellen 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking vastgesteld.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend