De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Verhoging tarieven vraagafhankelijk vervoer 2021 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten in te stemmen met de verhoging van de tarieven van het vraagafhankelijk vervoer voor inwoners met een Wmo-pas met 0,91% vanaf 1 januari 2021. Hiertoe stelt zij de raad voor bijlage 1A (Tarieven Wmo en gemaximeerde bedragen), behorend bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, gewijzigd vast te stellen.

Ruimte en wonen
Bijdrage voor project Cultuurhistorisch beleidskader (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten een bijdrage van €5.000,00 te verlenen aan de Stichting Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken voor het uitvoeren van het projectplan Emster Bekenpad

Functieverandering Geerstraat 22 Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten dat de functieverandering van het perceel Geerstraat 22 in Vaassen ten behoeve van de vestiging van een loonbedrijf onder voorwaarden wordt aangemerkt als kansrijke ontwikkeling.

Nieuw tarief urgentieverzoeken (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om voor de behandeling van urgentieverzoeken een tarief van € 75 te hanteren.

Epe op orde
Verlenging handhavingsbeleid 2017-2020 (Portefeuillehouder: wethouder B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het Handhavingsbeleid 2017- 2020 te verlengen met 1 jaar en de raad hierover te informeren.

Duurzaamheid
Gebruikmaken hardheidsclausule Stimuleringslening Duurzaamheid overige doelgroepen (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten, gebruikmakend van de hardheidsclausule, om af te wijken van artikel 11 van de verordening behorende bij de Stimuleringslening Overige Doelgroepen door gebruik te maken van artikel 16 van de verordening. Tevens besluit het college, gebruikmakend van de hardheidsclausule af te wijken van artikel 2.1 van de verordening. Het college oordeelt dat in verband met bijzondere omstandigheden van de aanvrager strikte toepassing van de verordening leidt tot een onredelijke beslissing.

Toezicht en handhaving
Regio Deal Cleantech Regio (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om de ‘Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Regio Deal Cleantech Regio: Regio met veerkracht’ te ondertekenen. Ook is besloten de raad te informeren over de Regio Deal en de gemeentelijke inzet daarin.

Weer aan het werk
Verlengen samenwerking met Over Rood (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het verlengen van de samenwerking met Over Rood voor de duur van een jaar voor maximaal 20 trajecten begeleiding en hiervoor maximaal € 7.000,- beschikbaar te stellen. Dit te dekken binnen de begrote middelen van het minimabeleid en de middelen voor de corona gerelateerde kosten/ algemene reserve.

Wijziging Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2017 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2017 te wijzigen vanwege wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021. Besloten is een extra artikel toe te voegen aan de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2017. In dit extra artikel wordt een maximale beslistermijn vastgelegd van 8 weken waarbinnen een beschikking betreffende de toelating of weigering tot gemeentelijke schuldhulpverlening wordt afgegeven.

Bestuur en organisatie
Restantbudgetten 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om voor projecten, waarvoor in 2020 eenmalig geld was gereserveerd maar welke nog niet zijn afgerond, mee te nemen naar 2021

Verantwoording subsidie COVID-19 provincie (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college gaat akkoord met de eindrapportage van de provinciale COVID-19 subsidie

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend