De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Continueren extra inzet schoolmaatschappelijk werk (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in 2021 en 2022 de gereserveerde middelen (€ 33.000,- per jaar) voor schoolmaatschappelijk werk beschikbaar te stellen.

Evaluatie Steunouder ivm voortzetting (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de incidentele middelen voor het project Steunouder (max € 34.000,- per jaar) structureel beschikbaar te stellen en dit te financieren uit het gereserveerde budget (vanuit grip op zorg) om de transformatie te kunnen realiseren. Dit naar aanleiding van de evaluatie van het project Steunouder.

Actief in Epe
Subsidieprogramma Sociale Agenda 2021 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten het Subsidieprogramma Sociale Agenda 2021 vast te stellen. In dit programma staan de doelen en activiteiten per organisatie. In het Subsidieprogramma staat welke subsidies de gemeente voor de activiteiten van organisaties beschikbaar stelt.

Zorg en opvang
Subsidievaststelling 2019 Stichting Present (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om de hardheidsclausule in de algemene subsidieverordening toe te passen bij de vaststelling van de subsidie 2019 van stichting Present Epe-Heerde

Vragen fractie CDA (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
De fractie CDA heeft vragen inzake de inzet van gebiedsregisseurs en sociaal werkers in Corona tijd ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Ruimte en wonen
Vragen fractie D66 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie D66 heeft vragen inzake de aanleg van een rotonde aan de Quickbornlaan ingediend Het college stelt de antwoorden vast.

Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Epe 2021 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Onder voorbehoud van vaststelling van de Huisvestingsverordening gemeente Epe 2021 door de gemeenteraad (op 10 december 2020), heeft het college besloten om de praktische uitvoering van deze verordening te regelen zodat de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente per 1 januari 2021 kan worden gecontinueerd.

Vaststellen bestemmingsplan Inritten Rutgershof Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Inritten Rutgershof Epe ongewijzigd vast te stellen. Tegen dit bestemmingsplan is tijdens de ter inzage legging één zienswijze ingediend. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor dit plan niet nodig.

Principeverzoek mantelzorgwoning Schotweg 7A Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten niet in te stemmen met het principeverzoek voor de realisatie van een mantelzorgwoning buiten het bestemmingsvlak van de woning aan de Schotweg 7A te Epe.

Ontwikkelingen zone A50 gemeente Heerde (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Er spelen diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied bij de afslag Heerde-Zuid/Epe Noord van de A50 in de gemeente Heerde. Het college heeft aandacht gevraagd voor de positie van Eper inwoners bij deze ontwikkelingen. Ook is besloten de raad hierover te informeren.

Bestuur en organisatie
Normenkader rechtmatigheidscontrole 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de lijst met in 2020 voor de gemeente relevante wet- en regelgeving vast te stellen en het besluit ter kennis te brengen van de raad.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend