De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe 2020 vast te stellen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd middels een informatienota.

Ruimte en wonen
Toestemming militaire oefening Renderklippen (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten ontheffing te verlenen aan het ministerie van Defensie voor het houden van een oefening op haar grondgebied.

Epe op orde 
Vaststelling inspraaknota ‘ontwerpverkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer gedeelte Kouwenaarsweg te Vaassen’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de inspraaknota vast te stellen en het definitieve verkeersbesluit ‘instellen éénrichtingsverkeer gedeelte Kouwenaarsweg te Vaassen’ in procedure te brengen.

Toezicht en handhaving 
Bezwaar ongegrond verklaren Koeweg in Epe (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 (Portefeuillehouders: burgermeester dr. T.C.M. Horn en wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om een nieuwe risicoanalyse handhavingstaken fysieke leefomgeving 2020 – 2024 en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 vast te stellen en dit ter kennis te brengen van de raad. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma ziet op bouwen, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, APV en Drank- en Horeca.

Weer aan het werk
Prestatieafspraken Werkbedrijf Lucrato 2020 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om de prestatieafspraken tussen gemeente Epe en het Werkbedrijf Lucrato voor 2020 vast te stellen en de raad hierover te informeren door middel van een informatienota.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend