De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Subsidie Bibliotheek Noord-Veluwe 2019 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten in te stemmen met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve door de Bibliotheek Noord-Veluwe. Uit deze reserve betaalt de bibliotheek zelf de huisvestingskosten in Vaassen.

Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Op 6 februari 2020 is het Sport- en Beweegplan Epe 2020-2024: Samen voor de Sport! door de raad vastgesteld. Op 22 september hebben diverse sportverenigingen, sportaanbieders en de gemeente Epe een Lokaal Sport- en Beweeg Akkoord ondertekend, waarmee afspraken zijn gemaakt over de uitvoering. Het college heeft besloten in te stemmen met professionele ondersteuning bij de uitvoering van het Lokaal Sport- en Beweeg Akkoord en hiervoor het restantbudget Sportstimulering beschikbaar te stellen

Zorg en opvang
Concept Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030 ter inzage leggen (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om het concept Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030 ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken.

Leefbaar en veilig
Vragen fractie Nieuwe Lijn (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie Nieuwe Lijn heeft vragen inzake het vliegveld Teuge ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Ruimte en wonen
Herijking van de regionale woonagenda uit 2018 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten in te stemmen met de nieuwe afspraken in de Cleantech regio over de woningbouwopgave. Voor Epe houdt dit een extra opgave in van tussen de 500-800 woningen in de periode 2020-2030. Ook onderschrijft het college de extra aandacht voor: betaalbaar bouwen, de huisvesting van arbeidsmigranten en de landelijke verstedelijksopgave.

Principeverzoek twee huishoudens in één woning te Oude Apeldoornseweg 1 Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten niet in te stemmen met het principeverzoek voor de vestiging van twee huishoudens in één woning aan de Oude Apeldoornseweg 1 te Vaassen, waarbij een huishouden in een onwenselijke achtererf-situatie komt.

Gegrondverklaring bezwaarschrift
tegen een verleende
omgevingsvergunning (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning gegrond te verklaren. Het bestreden besluit wordt nader gemotiveerd (Koepad te Epe).

Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning ongegrond te verklaren (Tongerenseweg te Epe).

Ontwerp bestemmingsplan Poelweg 45 Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Poelweg 45 Vaassen. Het bestemmingsplan voorziet in de functieverandering van een voormalige agrarisch bedrijf aan de Poelweg 45 in Vaassen naar de bestemming Wonen. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging

Duurzaamheid
College reactie op motie M7 ‘voorschotnota’, ingediend bij de begroting 2021 (Portefeuillehouders: wethouders drs. B.J. Aalbers en R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de motie over het toepassen van een voorschotnota bij de afvalstoffenheffing en daarover zeer actief te communiceren uit te voeren voor wat betreft het communicatieve deel en informeert de raad hierover.

Bestuur en organisatie
Invoering rechtmatigheidsverantwoording college (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om voor de rechtmatigheidsverantwoording door het college (ingaande 2021) als uitgangspunt te kiezen voor de ‘variant small’, om de in dit verband gegeven adviezen betreffende de tolerantiegrenzen, het normenkader, de procesverbeteringen en een spendanalyse over te nemen en in te stemmen met de presentatie hiervan aan de commissie planning en control.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend