De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Schenking voor hulp aan de Molukken na de aardbeving (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om zowel Stichting Gandong als Stichting Moluccan Future Foundation (MFF) elk €2.500,- te verstrekken, voor hulp aan de Molukken na de aardbeving in het najaar 2019. Het betreft de uitvoering van een amendement van de raad tijdens de begrotingshandeling.

Inkoopstrategie Nieuwe Wet Inburgering (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om voor de nieuwe inburgeringswetgeving leerroutes in te kopen samen met regio-gemeenten.

Ruimte en wonen
Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen het niet in behandeling nemen van een aanvraag ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten (Ravenstraat te Oene).

Prestatieafspraken 2021 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten in te stemmen met de prestatieafspraken 2021. Hierin ligt de samenwerking vast tussen gemeente, Triada en de Huurdersraad over de sociale woningbouw in de gemeente Epe

Handtekeningen en open brief omwonenden Sprenghenparc Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad te informeren over de handtekeningen en de open brief die door omwonenden zijn ingediend over het Sprenghenparc te Vaassen.

Winterterrassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een positieve houding aan te nemen ten aanzien van het overkappen van winterterrassen en heeft daartoe de benodigde procedure en voorwaarden vastgesteld.

Epe op orde 
Exploitatieovereenkomst Stichting Schaapskudde Epe-Heerde (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de geactualiseerde exploitatieovereenkomst Stichting Schaapskudde Epe-Heerde

Beslissing op bezwaar verkeersbesluit realisatie gehandicaptenparkeerplaats (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het verkeersbesluit tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Broodakker in Epe nader te motiveren en ongegrond te verklaren.

Toezicht en handhaving 
Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen een invorderingsbeschikking (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een invorderingsbeschikking ongegrond te verklaren (Laarseweg te Vaassen).

Bedrijvigheid
Actualisatie Regionaal Programma Werklocaties (RPW) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten in te stemmen met de actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties van de Cleantech Regio. Ook is besloten de gemeenteraad hierover te informeren.

Weer aan het werk
Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen de besluiten tot intrekking en terugvordering en het opleggen van een boete, in overeenstemming met het advies van de commissie van de bezwaarschriften, niet ontvankelijk te verklaren

Bestuur en organisatie
Machtiging rechtbank (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om een medewerkster van de afdeling Ruimte te machtigen om het college te vertegenwoordigen bij een zitting bij de rechtbank Gelderland.

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend