De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Leefbaar en veilig
Deelname aan Werkgeversvereniging door de VNOG (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om geen bedenkingen in te dienen of andere wensen kenbaar te maken op het voorstel van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland om aan te sluiten bij de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd medewerkers in de sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao)

Ruimte en wonen
Verklaring van geen bedenkingen Wildforstlaan 2 Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college is voornemens naar aanleiding van de binnengekomen zienswijze de omgevingsvergunning 1e fase te verlenen voor het bouwen van een woongebouw met ondergrondse stallingsgarage op het perceel Wildforstlaan 2 te Epe. Voordat dit gedaan kan worden moet de gemeenteraad worden gevraagd een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) af te geven. De gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met de “Zienswijzenota Omgevingsvergunning 1e fase bouw woongebouw Wildforstlaan 2 Epe”. Er is geen exploitatieplan nodig, omdat het kostenverhaal op een andere manier geregeld is

Omgevingsvisie gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college legt de richting vast voor de omgevingsvisie. Deze dient als leidraad voor het participatietraject. Daarin worden met inwoners, ketenpartners en stakeholders de verdere stappen gezet naar de ontwerp-omgevingsvisie.

Ontwikkeling Eekterveld IV (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het verkavelingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Eekterveld vast te stellen. Ook is besloten om de in het plan opgenomen voorkeursvariant als basis te gebruiken voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de ontwikkeling van bedrijventerrein Eekterveld IV in Vaassen.

Herontwikkeling Hoofdstraat 41-43 in Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten te onderzoeken of het leegstaande pand aan de Hoofdstraat 42-43 in Epe omgezet kan worden naar wonen. Daarna volgt nog het besluit over de start van de planologische procedure (aanpassen bestemmingsplan).

Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Baltus Bloembollen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Baltus Bloembollen ongewijzigd vast te stellen. Tegen dit bestemmingsplan zijn tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen ingediend.

Het vaststellen van een exploitatieplan is voor dit plan niet nodig.

Ontwerp bestemmingsplan Sint Antonieweg 5-7 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Sint Antonieweg 5 en 7 Epe’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om twee woningen aan de Sint Antonieweg 5 en 7 te realiseren.

Nieuwe Huisvestingsverordening Gemeente Epe 2021 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de Huisvestingsverordening gemeente Epe 2021 vast te stellen en de raad voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften 2015 op drie onderdelen te wijzigen.

Toezicht en handhaving 
Beslissing op bezwaar handhaving (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een handhavingsbesluit gegrond te verklaren. Ook is besloten om het handhavingsbesluit van 4 maart 2019 in te trekken, de gemaakte proceskosten te vergoeden en verder af te zien van handhavend optreden (Molenweg te Epe)

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend