De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Voortgangsrapportage 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft ingestemd met de financiële voortgangsrapportage 2020, de rapportage over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen en de financiële gevolgen van Corona en biedt deze ter kennisname aan de gemeenteraad aan.

Convenant samenwerkingsafspraken nazorg voor jeugdige exgedetineerden (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de samenwerkingsafspraken ten aanzien van de nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden zoals vastgelegd in het convenant Samenwerkingsafspraken Nazorg Regio Midden IJssel/Oost-Veluwe.

Ruimte en wonen
Vaststelling beleidsregel kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnestroomsystemen, gemeente Epe 2020 (Portefeuillehouders: wethouder R.A.J. Scholten en E. Visser)
Het college heeft besloten de beleidsregel kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnestroomsystemen, gemeente Epe 2020, tezamen met de notie inspraak en wijzigingen vast te stellen.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie VVD heeft vragen inzake aanvraag subsidie voor het bouwen van goedkope woningen tot 12000 euro ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Epe op orde 
Vaststelling tarieven wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de tarieven voor het wegslepen en bewaren van voertuigen voor 2021 vast te stellen.

Beslissing op bezwaar weigering verkeersbesluit opheffen gedeelte fietspad Vulcanus (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om, in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen verkeersmaatregelen fietspad Vulcanus deels nietontvankelijk en deels ongegrond te verklaren, en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering (Oude Apeldoornseweg te Vaassen).

Duurzaamheid
Vaststellen wijziging gebiedspecifiek beleid en beleidsregels hergebruik van nature arseenhoudende grond (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de wijziging gebiedspecifiek beleid en beleidsregels hergebruik van nature arseenhoudende grond inzake de Nota Bodembeheer 2011 vast te stellen

Vaststelling concept Gemeentelijk Watertakenplan (GWP 2021 t/m 2025) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het Gemeentelijk Watertakenplan 2021 t/m 2025 in concept vast te stellen en vrij te geven voor inzage gedurende een periode van 6 weken.

Toezicht en handhaving 
Bezwaarschrift tegen dwangsombeschikking (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften het bezwaarschrift kennelijk nietontvankelijk te verklaren (Holleweg te Epe).

Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een invorderingsbesluit ongegrond te verklaren. Verder is besloten om het invorderingsbesluit van 9 juni 2020 ongewijzigd in stand te laten.

Bedrijvigheid
Onderzoek ondersteuningsaanbod evenementen (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten de in dit rapport ‘Evenementen in de gemeente Epe, bruisend en sociaal’ opgenomen aanbevelingen verder uit te werken en af te wegen in een integraal actieplan. Vooruitlopend op het actieplan wordt al gestart met het uitwerken van quick wins.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend