De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen
Vragen fractie Gemeentebelangen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie Gemeentebelangen heeft vragen inzake Pluimveeslachterij Remkes ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie CDA lokaal (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie CDA heeft vragen inzake het gereedkomen van de Wielink locatie ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Toezicht en handhaving 
Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om, in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, de bezwaarschriften tegen een dwangsombesluit ter verwijdering van recreatieverblijven en bijbehorende bouwwerken van een bosperceel in Epe, ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Tevens wordt besloten om het bezwaarschrift tegen de verlenging van de begunstigingstermijn van de dwangsombesluiten ongegrond te verklaren (Le Chevalierlaan te Epe).

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend