De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Jaarverantwoording kinderopvang 2019 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten de jaarverantwoording Kinderopvang Epe 2019 vast te stellen. Dit is een wettelijke verplichting en moet worden toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs.

De jaarverantwoording geeft een beeld van de kwaliteit van de uitvoering en van het toezicht en de handhaving van de kinderopvang door de gemeente. De verantwoording wordt ook ter kennisgeving naar de raad verzonden.

Ruimte en wonen
Vragen fractie D66 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie D66 heeft vragen inzake het Bomenbeleidsplan ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie D66 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie D66 heeft vragen inzake het gemeentelijke kapbeleid ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Duurzaamheid
Vaststelling Projectplan duurzame mobiliteit (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het Projectplan duurzame mobiliteit vast te stellen. Een vastgesteld projectplan duurzame mobiliteit is het vervolg op de in mei 2019 door de gemeente Epe ondertekende Verklaring Schone Mobiliteit. Door de ondertekening van de verklaring ‘schone mobiliteit’ en een vastgesteld projectplan maakt de gemeente Epe werk van duurzame mobiliteit.

Beleidsregels ondergrondse containers (Portefeuillehouder: wethouders drs. B.J. Aalbers en R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten in te stemmen met de regels en voorschriften voor het zorgvuldig plaatsen van ondergrondse containers voorhuishoudelijk afval.

Bedrijvigheid
Tarieven precariobelasting terrassen (Portefeuillehouders: wethouder R.A.J. Scholten en E. Visser)
Het college stelt de raad voor de tarieven precariobelasting op terrassen voor het hele jaar 2020 op € 0 vast te stellen.

Weer aan het werk
Realiseren participatieplaatsen Kringloopcentrum Stilema (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Kringloopcentrum Stilema waarin de afspraken zijn vastgelegd voor de invulling van participatieplaatsen.

Bestuur en organisatie
Reglement Burgerlijke Stand 2020 gemeente Epe (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten vast te stellen het Reglement Burgerlijke Stand 2020 gemeente Epe en met dit besluit in te trekken het reglement Burgerlijke Stand 2014 gemeente Epe en de regelingen inzake “aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Epe 2014” en “sobere huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistraties” uit 2014.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend