De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Toevoegen ‘Werkt mee’-product aan regionale raamovereenkomst (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten de nieuwe ‘Werkt mee’-producten toe te voegen aan de raamovereenkomst na het afronden van de marktconsultatie. Voor 1 januari 2021 worden er regionaal nog afspraken gemaakt over de financiering en monitoring van het gebruik van deze nieuwe producten. De gemeente Apeldoorn is gemandateerd om eventuele wijzigingen door te voeren naar aanleiding van de marktconsultatie.

Ruimte en wonen
Ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Baltus Bloembollen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Baltus Bloembollen. Het bestemmingsplan voorziet in een vergroting van het bouwvlak, grotendeels binnen de bestaande bestemming Bedrijf, om uitbreiding van de bedrijfshal mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging.

Ontwerp weigering omgevingsvergunning Wildforstlaan 1e fase (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de ontwerp omgevingsvergunning 1e fase voor de herontwikkeling van de Wildforstlaan te Epe te weigeren. De ontwerp weigering van de omgevingsvergunning wordt nu vrijgegeven voor ter inzage legging.

Bestuur en organisatie
Bezwaarschrift afwijzing schadevergoeding (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een informatieve brief en een email van onze verzekeraar over een afgewezen verzoek om schadevergoeding niet ontvankelijk te verklaren. Dit besluit is overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend