De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen
De gemeenteraad in de Omgevingswet (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De leden van het college hebben de processchets van de omgevingswet vastgesteld. Hierin wordt onder andere beschreven op welke wijze de gemeenteraad betrokken wordt bij de implementatie van de omgevingswet.

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming planschade (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen de besluiten om een planschadevergoeding toe te kennen en een planschadevergoeding af te wijzen, ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten te handhaven (Wethouder Heeringstraat te Oene).

Contractwijziging beheerpakket Openbare Ruimte (Antea->DataQuint) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid en de aanschaf van het beheersysteem voor de openbare ruimte op rechtmatige wijze enkelvoudig onderhands te gunnen aan DataQuint en de afdelingsmanager te mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Bestuur en organisatie
Bekrachtiging besluiten (Portefeuillehouders: college van B&W
Het college heeft besloten de in de periode van 14 juli t/m 24 augustus 2020 (week 29 t/m 35) genomen besluiten alsnog te bekrachtigen in verband met afwezigheid meerderheid college.

Instemmen vaststellingsovereenkomst belastingdienst voor de vennootschapsbelasting (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst te sluiten voor de aangifte van de vennootschapsbelasting voor de grondexploitaties.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend