De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Wijziging Regeling kwijtschelding (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college stelt de raad voor de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen te wijzigen, zodat deze technisch weer juist is.

Transformatieagenda MO/BW en jaarwerkplan 2020 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de ‘stand van zaken Transformatieagenda MO/BW regio Oost Veluwe’ en het nader invullen van de financiële afspraken voor MO/BW na de bekendmaking van de meicirculaire 2020. Het college heeft ook besloten om in te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde brief van de regio Oost Veluwe aan het ministerie van VWS en de VNG en het mandateren van de wethouder van de gemeente Apeldoorn om de brief te ondertekenen namens de regio Oost Veluwe. Verder heeft het college ingestemd met het voortzetten van het regionale Jaarwerkplan MO/BW in 2021 en het Jaarwerkplan Beschermd Thuis 2020 gemeente Epe. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd middels een informatienota.

Ruimte en wonen
Functieverandering Poelweg Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om mee te werken aan functieverandering van een voormalige agrarisch bedrijf aan de Poelweg in Vaassen naar de bestemming Wonen.

Keizershof, Oene (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten een planschadevergoeding toe te kennen aan de eigenaar van een woning in Oene.

Verzoek om een principe-uitspraak van het college over een ruimtelijke ontwikkeling aanpassen vorm bestemming wonen-wonen in het bos aan de Officiersweg te Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten dat het aanpassen van de vorm van de bestemming ‘Wonen – Wonen in het bos’ aan de Officiersweg te Epe als kansrijk initiatief wordt gezien. Hierdoor wordt een deel van de bestemming ‘Wonen – Wonen in het bos’ van de voorzijde van de woning naar de achterzijde van de woning verplaatst. De bestemming wordt niet vergroot, en er vindt geen aantasting plaats van de ruimtelijke opzet van de kavel en van de bebossing van de aanwezige bestemming ‘Bos – Bostuin’.

Epe op orde
Definitieve vaststelling rapport ‘verkeerskundige analyse Quickbornlaan’ en aanleg inritconstructie (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de inspraaknota vast te stellen, het rapport ‘verkeerskundige analyse kruisingen Quickbornlaan’ definitief vast te stellen, een inritconstructie op de kruising Willem Tellstraatzuid/Quickbornlaan te realiseren, een rotonde als voorkeursoplossing aan te wijzen voor de kruising Quickbornlaan-Bloemstraat en het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Duurzaamheid
Grondstoffenplan (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het grondstoffenbeleidsplan “Grondstofrijk Epe” vast te stellen. De inspraakperiode heeft niet geleid tot wijzigingen van het plan.

Cofinanciering zeezoutbatterij Energiecooperatie Epe (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten haar medewerking, in de vorm van co-financiering, te verlenen aan het onderzoeksproject ‘Opslag en gebruik van duurzaam opgewekte energie voor en door Sportpark de Wachtelenberg’. Dit onderzoeksproject wordt door Dr. Ten uitgevoerd in opdracht van de Energiecooperatie Epe

Bestuur en organisatie
Herbenoeming lid commissie voor de Bezwaarschriften (Portefeuillehouder: burgermeester dr. T.C.M. Horn)
Het college stelt de raad voor om een lid van de commissie voor de Bezwaarschriften, werkzaam in kamer 1, te herbenoemen.

Opheffen geheimhouding ex artikel 55 Gemeentewet (Portefeuillehouders: wethouder drs. B.J. Aalbers en wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de geheimhouding ex artikel 55 van de Gemeentewet, die op 13 maart 2018 is opgelegd ten aanzien van de anterieure overeenkomst van het plan Wielink Dorpsstraat en het Ter Heedtspad te Vaassen, op te heffen. Hiertoe is besloten naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend