De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Proces- en volmachtbesluit (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om gesprekken en onderhandelingen te voeren in verband met de aanmaning van Welzorg en verweer te voeren en rechtshandelingen te verrichten indien Welzorg besluit om de gemeente Epe te dagvaarden.

Het college en de burgemeester verstrekken hiertoe machtiging aan twee medewerkers van de gemeente Apeldoorn en dragen de (proces)vertegenwoordiging op aan advocatenkantoor Nysingh te Arnhem met het recht van substitutie.

Leefbaar en veilig
Vragen fractie Epe Liberaal (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
De fractie Epe Liberaal heeft vragen inzake de centra Epe en Vaasen ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Ruimte en wonen
Zienswijze Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten een zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” in te dienen.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie VVD heeft vragen inzake de snelfietsroute Epe-Apeldoorn F50 ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vaststelling wijzigingsplan Weteringdijk 36A Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het wijzigingsplan Weteringdijk 36A Vaassen ongewijzigd vast te stellen. Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een voormalige agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning.

Aanvulling Anterieure overeenkomst Landgoed Wiltensacker (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de aanvulling op de Anterieure overeenkomst Landgoed Wittensacker

Met deze aanvulling krijgt de exploitant of zijn rechtsopvolger een nieuwe termijn om het landgoed af te ronden.

Vragen fractie Dorpspartij (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie Dorpspartij heeft vragen inzake de snelfietsroute Epe-Apeldoorn F50 ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Epe op orde 
Vaststelling inspraaknota ‘ontwerpverkeersbesluit afsluiting Zuukerenkweg voor motorvoertuigen (uitgezonderd landbouwvoertuigen)
ter hoogte van De Meent (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de inspraaknota vast te stellen en het definitieve verkeersbesluit ‘tot afsluiting van de Zuukerenkweg voor motorvoertuigen (uitgezonderd landbouwvoertuigen) ter hoogte van De Meent’ na de zomervakantie in procedure te brengen

Toezicht en handhaving
Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een besluit tot invordering van een dwangsom conform het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Bedrijvigheid
Cofinanciering Regio Deal project toekomstbestendige bedrijventerreinen (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om in 2021 € 30.000 en in 2022 € 30.000 beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van het regionale project toekomstbestendige bedrijventerreinen om daarmee in het kader van de Regio Deal extra budget te kunnen genereren dat lokaal kan worden ingezet voor de bedrijventerreinen Eekterveld en Kweekweg. Deze bijdrage wordt gefinancierd uit het budget voor de uitvoering van de Economische Visie.

10 – Weer aan het werk

Bestuur en organisatie
Vaststelling handboek vervanging versie 2.0 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om versie 2.0 van het handboek vervanging opnieuw vast te laten stellen. Hierdoor blijft het mogelijk om analoge documenten te vervangen door volwaardige digitale reproducties.

De wettelijke kaders voor vervanging, de eisen die gesteld worden aan deze digitale reproducties en de manier waarop wij dit zullen waarborgen, staan omschreven in het handboek vervanging.

Beslissing op bezwaarschrift tegen Wob besluit (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend