De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Continuering en kostenverdeling functie regiefunctionaris PlusOV/Basismobiliteit (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de functie van regiefunctionaris PlusOV/ Basismobiliteit te continueren en deze aan te stellen bij één van de deelnemende gemeenten voor 28 uur per (0,8 fte). De kosten voor de inzet van deze functionaris wordt vanaf 1 januari 2020 onder de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van een verhouding gerelateerd aan het afnemen van taken bij de bedrijfsvoeringsorganisatie PlusOV

Ruimte en wonen
Zienswijze fusie woningcorporaties (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om op verzoek van Habion een zienswijze in te dienen over de voorgenomen fusie van Habion met een woningcorporatie in Rotterdam.

Ontwerp wijzigingsplan Klimaatbos Koperen Molen, Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Klimaatbos Koperen Molen te Epe. Het wijzigingsplan voorziet in het realiseren van een klimaatbos ten behoeve van CO2 opslag.

Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend