De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen
Niet-ontvankelijkverklaring bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een vergunning van 2 januari 2018 niet-ontvankelijk te verklaren (Ravenstraat te Oene).

Anterieure overeenkomst zonnepark de Horst, Oenerweg 46 Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten in te stemmen met de anterieure overeenkomst ten behoeve van de realisatie van zonnepark de Horst, Oenerweg 46 te Epe en de zakelijke omschrijving van de overeenkomst voor kennisgeving vrij te geven. Gelijktijdig heeft het college besloten op deze overeenkomst geheimhouding te leggen conform art 55 van de gemeentewet. Dit om te voorkomen dat de initiatiefnemer onevenredig wordt benadeeld.

Toezicht en handhaving 
Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een opgelegde last onder dwangsom conform het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond te verklaren. Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt afgewezen (Oranjeweg te Emst).

Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een opgelegde last onder dwangsom en last onder bestuursdwang conform het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond te verklaren. Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt afgewezen (Lariksweg te Emst)

Bestuur en organisatie
Algemene ledenvergadering VNG 2020 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten in te stemmen met de voorstellen van het bestuur van de VNG met betrekking tot een ledenraadpleging over een aantal voorstellen van de uitgestelde Algemene ledenvergadering 2020 van de VNG.

Aanwijzing De Hezebrink te Emst ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistratie (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om gedurende de verbouwingsperiode van het gemeentehuis van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2021 De Hezebrink, Dominee van Rhijnstraat 69 te Emst aan te wijzen als tijdelijk vervangend gemeentehuis ten behoeve van alle huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties, die anders in het gemeentehuis aan het Marktplein 1 te Epe zouden plaatsvinden.

Tussenevaluatie college programma 2018-2022 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft ingestemd met de tussenevaluatie van het collegeprogramma 2018-2022. Met een raadsinformatienota informeert het college hierover de gemeenteraad.

Aandeelhoudersvergadering Circulus Berkel juni 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft kennisgenomen van de agenda en bijlagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Circulus Berkel B.V. die gehouden wordt op 26 juni 2020. Het college stemt in met de daarin opgenomen jaarrekening 2019 en de begroting 2021.

Managementletter 2019 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft kennis genomen van de managementletter 2019 en de verdeling van de acties daaruit over de ambtelijke organisatie. Tevens heeft het college besloten deze beide documenten ter kennisname aan te bieden aan de commissie Planning en Control

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend