De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen
Toepassing coördinatieregeling artikel 3.30 Wro Zonnepark de Horst (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om alle procedures die nodig zijn voor het initiatief zonnepark de Horst, Oenerweg 46, te Epe, gelijk op te laten lopen. Dit betreft de procedures voor wijziging van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, en andere vergunningen die bij overheidsorganisaties zoals provincie lopen. De raad wordt daarom voorgesteld om in dit geval de zogenaamde coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

Bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om twee bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning nietontvankelijk te verklaren (Koepad te Epe).

Epe op orde 
Beslissing op bezwaar weigering uitweg (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen (het intrekken van de) weigering uitweg niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten (Norelweg te Epe).

Toezicht en handhaving 
Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen de intrekking van een handhavingsbesluit conform het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften nietontvankelijk te verklaren.

Bestuur en organisatie
Langdurig ziekteverzuim afdeling ondersteuning (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Binnen de organisatie is op verschillende plekken sprake van langdurige ziekteverzuim. Voortgang van de bedrijfsvoering maakt het noodzakelijk dat vervanging wordt ingezet.

Jaarverslag 2018/2019 Functionaris gegevensbescherming (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2018 / 2019 van de Functionaris Gegevensbescherming.

Aanwijzing diverse functionarissen als secretaris bezwarencommissie (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Sinds de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) benoemd het college ambtenaren niet meer, maar worden arbeidsovereenkomsten met de medewerkers aangegaan. Bij eerdere benoemingen werd iemand door het college geplaatst op een functie met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Nu moet deze aanwijzing/benoeming separaat gebeuren, zoals in dit geval voor de secretaris van de bezwaarschriftencommissie en haar plaatsvervangers.

Aanwijzing nieuwe Functionaris Gegevensbescherming (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om een medewerker met ingang van 18 juni 2020 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming en als toezichthouder als bedoeld in titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht voor het college. Tevens stelt het college de gemeenteraad voor om hetzelfde te doen voor de raad

Vragen fractie Epe Liberaal (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
De fractie Epe Liberaal heeft vragen over informatieverstrekking inzake de Verordeningen omtrent Corona ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend