De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Subsidietoekenning Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om de Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe maximaal een bedrag van € 25.000,00 subsidie te geven. Hiermee levert de gemeente een financiële bijdrage aan het herdenken, beseffen en beleven van 75 jaar vrijheid in onze gemeente.

Zorg en opvang
Integratie statushouders 2020 (Portefeuillehouders: wethouder drs. B.J. Aalbers & wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de rapportage “Integratie statushouders 2020” en de raad te informeren.

Minimaregelingen zorgkosten (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om inwoners met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en hoge zorgkosten te ondersteunen. Het college informeert ook de raad over dit besluit.

Vragen fractie Gemeentebelangen (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
De fractie Gemeentebelangen heeft vragen over WvGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) ingediend. Het college stelt de

Ruimte en wonen
Uitslag draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten de raad te informeren over de uitslag van de draagvlakmeting voor de oprichting van drie bedrijveninvesteringszones in de centra van Epe en Vaassen.

Vaststelling bestemmingsplan Kerkweg 16 Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan “Kerkweg 16 Vaassen” ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een appartementencomplex met 13 woningen op de locatie Kerkweg 16 te Vaassen planologisch mogelijk

Twee extra woningen Bijsterbosweg 3 Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de realisatie van twee extra woningen bij de Bijsterbosweg 3 in Epe ter vervanging van voormalige bedrijfsgebouwen aan te merken als kansrijk.

Verplaatsing Welkoop in Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de lijst met in 2019 voor de gemeente relevante wet- en regelgeving vast te stellen en het besluit ter kennis te brengen van de raad

Gedeeltelijke gegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning, en het bestreden besluit in stand te laten, met uitzondering van het voorschrift voor het aanplanten van vijf bomen na verwijdering van de mantelzorgwoning (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met uitzondering van het voorschrift over het aanplanten van vijf bomen na verwijdering van de mantelzorgwoning (Rondeweg te Epe).

Vragen fractie Gemeentebelangen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie Gemeentebelangen heeft vragen over markering en belijning ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Bestuur en organisatie
Restantbudgetten 2019 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om voor projecten, waarvoor in 2019 eenmalig geld was gereserveerd maar welke nog niet zijn afgerond, mee te nemen naar 2020.

Wijziging bevoegdhedenlijsten (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten:
• een eerste wijziging van de bevoegdhedenlijst Ondersteuning 2016,
• een tweede wijziging van de bevoegdhedenlijsten Algemeen 2016 en Ruimte 2016 en
• een derde wijziging van de bevoegdhedenlijst Samenleving 2016 behorende bij het bevoegdhedenbesluit Burgemeester 2016 en
• het bevoegdhedenbesluit college 2016 vast te stellen.
Het besluit treedt in werking per 1 januari 2020.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie VVD heeft vragen die betrekking hebben op de VNOG ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie Dorpspartij (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
De fractie Dorpspartij heeft vragen inzake de enquête “Epe Spreekt” over opwek duurzame energie en RES ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Verzoek om ontheffing raadslid (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een verklaring af te geven voor een raadslid bij Gedeputeerde Staten, dat er geen sprake is van bevooroordeling van de betrokkene en dat er geen belemmeringen zijn voor het afgeven van een ontheffing ingevolge artikel 15, lid 2 van de Gemeentewet.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend