De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Samen voor de sport! (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten in te stemmen met het concept Samen voor de sport. Het college heeft besloten het concept Samen voor de sport! voor de periode van vier weken voor inspraak ter visie te leggen.

Ruimte en wonen
Verzoek verkoop zandweg (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het verzoek om verkoop van een zandweg ten zuiden van de Wisselseweg af te wijzen.

Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ongegrond te verklaren (Vormerij te Vaassen).

Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen een gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ ongegrond te verklaren, onder nadere motivering van dat besluit (Bosweg te Epe).

Bestuur en organisatie
Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie VVD heeft vragen omtrent Leisureland, ontslagvergoeding ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Bezwaar Wob-besluit (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten is afgewezen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)