De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD en aansluiting bij werkgeversvereniging (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc) (Week 42)
Het college heeft besloten om de raad toestemming te vragen om de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland 2016 zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma daarvan onderdeel uitmaakt.

Ook heeft het college besloten om de raad te adviseren dat er geen wensen en bedenkingen zijn over de aansluiting van GGD NOG bij de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen

Procesbesluit (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc) (Week 43)
Het college heeft besloten om verweer te voeren tegen de door Willemsen-De Koning ingestelde rechtsvordering en mr. A.J. van de Watering als (proces)advocaat aan te wijzen

Leefbaar en veilig
Aanwijzing collectieve festiviteiten 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten) (Week 42)
Het college heeft voor 2020 8 collectieve festiviteiten aangewezen. Het gaat om 23, 24 en 25 februari (Carnaval), 26 april (Koningsnacht), 4 en 5 mei (Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), 26 december (2de Kerstdag) en 31 december (Oudjaarsnacht). Op deze dagen geldt voor horecabedrijven in de gemeente Epe tot 23.30 uur een vrijstelling van de geluidsnormen.

Collectieve ontheffing sluitingstijden 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten) (Week 42)
De burgemeester heeft besloten om voor door het college aangewezen collectieve festiviteiten 2020 sluitingstijden voor horecabedrijven te hanteren van 06.00 uur op 1 januari 2020 (Nieuwjaarsnacht) en van 04.00 uur op 23, 24 en 25 februari (Carnaval), 26 april (Koningsnacht), 4 en 5 mei (Dodenherdenking & Bevrijdingsdag) en 26 december (2de Kerstdag). Deze sluitingstijden gelden niet voor horecabedrijven die vanwege beperkingen in het bestemmingsplan afwijkende sluitingstijden in hun horecaexploitatievergunning hebben

Ruimte en wonen
Grondverkoop Molenbeek Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten) (Week 42)
Het college heeft besloten de procedure te starten voor het wijzigen van de bestemming van een perceel grond langs de Molenbeek te Vaassen en het kosteloos gebruik van het perceel te verlengen tot 1 januari 2021.

Anterieure overeenkomst functieverandering Heemhoeveweg 2 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten) (Week 42)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de anterieure overeenkomst ten behoeve van de functieverandering van het voormalige Boeddhistisch centrum aan de Heemhoeveweg 2 in Emst.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten) (Week 42)
De fractie VVD heeft aanvullende vragen ingediend inzake de eikenprocessie-rups. Het college stelt de antwoorden vast.

Toezicht en handhaving 
Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers) (Week 42)
Het college heeft besloten om zoals de commissie voor de Bezwaarschriften adviseert, het bezwaar tegen het handhavingsbesluit over een illegaal bouwwerk op grond met de bosbestemming ongegrond te verklaren.

Weer aan het werk
Bezwaar Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser) (Week 42)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot terugvordering van de bijzondere bijstand, in overeenstemming met het advies van de commissie van de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Bestuur en organisatie
Wensen en bedenkingen gemeenschappelijke regelingen (Portefeuillehouders: wethouder R.A.J. Scholten, wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc en wethouder drs. B.J. Aalbers) (Week 42)
Het college heeft de raad voorgesteld om geen wensen en bedenkingen in te dienen over voorgenomen besluiten van de besturen van: – de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel, – de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking, – de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit, – de gemeenschappelijke regeling Lucrato, om deel te nemen in de Werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend