De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Bezwaar WMO (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten een bezwaarschrift, tegen een afwijzing van een aanvraag om hulp in het huishouden in de vorm van een pgb, overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten. Er worden geen proceskosten vergoed.

Product Begeleiding Groep Duurzaam (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de productbeschrijving en de bijbehorende tarieven voor de 2 varianten van het product Begeleiding Groep Duurzaam vast te stellen, waarna het product aan de raamovereenkomst individuele – en maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp, Wmo en MO/BW Zorgregio Midden-IJssel/OostVeluwe wordt toegevoegd.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
De fractie VVD heeft vragen inzake PlusOV kostenontwikkeling van 2017-2023 ingediend. Het college stelt de antwoorden vast

Leefbaar en veilig
Explosievenonderzoek glasvezelnetwerk omgeving Epe (Portefeuillehouder: burgermeester) 
De burgemeester heeft besloten het projectplan ‘Explosievenonderzoek tracé glasvezelnetwerk omgeving Epe’ van 26 juli 2019 te tekenen en daarmee akkoord te gaan met de in het plan beschreven werkzaamheden.

(Een verrassend besluit, omdat de burgermeester met pensioen is en zijn taken worden waargenomen door de wethouders)

Ruimte en wonen
Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie VVD heeft vragen omtrent de ontwikkeling van sociale woningbouw door de woningcorporatie van Triada ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Epe op orde
Definitieve vaststelling aanleg parkeerplaatsen t.b.v. het openbaar laden (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de Nota van Inspraak en de ontwerptekeningen tot realisatie van twee openbare laadplekken op de Slotgraskamp en Klaverkamp in Epe en de Hommelbrinkstede in Vaassen definitief vast te stellen en het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen

Toezicht en handhaving
Bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten, zoals de commissie voor de Bezwaarschriften adviseert, het bezwaar tegen het handhavingsbesluit over een illegaal bouwwerk op grond met de bosbestemming ongegrond te verklaren (Schaverenseveldweg te Emst).

Bestuur en organisatie
Programmabegroting 2020-2023 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten, zoals de commissie voor de Bezwaarschriften adviseert, het bezwaar tegen het handhavingsbesluit over een illegaal bouwwerk op grond met de bosbestemming ongegrond te verklaren (Schaverenseveldweg te Emst).

Het college heeft ingestemd met de Programmabegroting 2020-2023 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Voortgangsrapportage 2019-2 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft ingestemd met de financiële voortgangsrapportage 2019-2 en de rapportage over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen en biedt deze ter kennisname aan de gemeenteraad aan.

Belastingverordeningen 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft de verhuurtarieven 2019 vastgesteld en stelt de raad voor om de belastingtarieven 2020 vast te stellen.

Bekrachtigingsbesluit toekenning erepenning (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft de raad voorgesteld om het besluit tot toekenning van de zilveren erepenning van de gemeente Epe aan Ir. Hans van der Hoeve te bekrachtigen.

Vragen fractie D66 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie D66 heeft vragen inzake uitspraken over burgerparticipatie in Binnenlands Bestuur ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend