De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Bekrachtiging besluiten
Het college heeft besloten de in de periode van 22 juli t/m 30 augustus 2019 (week 30 t/m 35) genomen besluiten alsnog te bekrachtigen in verband met afwezigheid meerderheid college.

Deze besluiten hebben we onderaan dit artikel toegevoegd.

Leefbaar en veilig
Wijziging APV (verantwoordelijk: burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA en wethouder drs B.J. Aalbers)
Het college heeft het ontwerp van de verordening tot wijziging van de APV vastgesteld en bepaald dat dit ontwerp gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Leefbaar en veilig
Convenant Veilig Buitengebied (verantwoordelijk: burgermeester Ir. H. van der Hoeve)
Het college heeft ingestemd met de inhoud van het Convenant Veilig Buitengebied en mandateert de burgemeester dit convenant namens de gemeente Epe te ondertekenen. Het convenant richt zich op het tegengaan van ondermijning bij recreatie- en vakantieparken, het platteland en de natuurgebieden. De doelstellingen van het convenant sluiten aan bij de doelstellingen en acties die de gemeente zichzelf heeft gesteld op het gebied van ondermijning.
Dhr. Ir. H. van der Hoeve MPA

Toezicht en handhaving
Gebruik bedrijfswoning Bezwaar tegen handhavingsbesluit (verantwoordelijk: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om zoals de commissie voor de Bezwaarschriften heeft geadviseerd, het bezwaar tegen het handhavingsbesluit over het illegale gebruik van de bedrijfswoning ongegrond te verklaren (Jonasweg te Vaassen).
Dhr. drs. B.J. Aalbers

Beslissing op bezwaar – permanente bewoning (verantwoordelijk: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. In het bestreden besluit wordt een bewoner van een recreatiewoning verplicht om de bewoning te beëindigen en beëindigd te houden. Bewoning van een recreatiewoning is namelijk niet toegestaan. In de beslissing op bezwaar wordt het bestreden besluit gehandhaafd (Sprengenweg te Epe).

Bestuur en organisatie
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019 (verantwoordelijk: burgermeester Ir. H. van der Hoeve)
Het college heeft besloten de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Epe 2019 vast te stellen.
Dhr. Ir. H. van der Hoeve MPA

Gedragscodes integriteit raadsleden en burgemeester & wethouders gemeente Epe 2019 (verantwoordelijk: burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA)
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de gedragscode integriteit raadsleden gemeente Epe 2019 en de gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Epe 2019 vast te stellen.

Eerdere besluiten die nu ook bekrachtigd zijn.

Actief in Epe
Collegebesluit koersdocument Heel Epe Beweegt 2019 – 2022 (week 29) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het koersdocument Heel Epe Beweegt 2019-2022 waarmee de buurtsportcoaches de komende jaren effectief kunnen worden ingezet.

Aanwijzing lokale omroep (week 31) (verantwoordelijk: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Heerde Radio 794 (RTV794) als lokale publieke media instelling voor de komende vijf jaar vanaf 30 november 2019.

Subsidieregeling jeugd gemeente Epe 2019 (week 34) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de ‘Subsidieregeling Jeugd, gemeente Epe 2019’ vast te stellen en deze op 1 september 2019 in werking te laten treden.

Intentieverklaring en totstandkoming Sport- en Beweegplan en Lokaal Sportakkoord (week 35) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om deel te nemen aan de ‘Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur’ en hiervoor een intentieverklaring te ondertekenen. Het college heeft besloten om adviesbureau Kennispraktijk aan te stellen als sportformateur om zowel het sportakkoord als het Sport- en Beweegplan te actualiseren. Het college heeft besloten dit te bekostigen vanuit de middelen die hiervoor beschikbaar gesteld worden vanuit het rijk.

Reserve BTW Sport- en Dorpscentrum Vaassen (week 35) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de bestemmingsreserve ‘Gevolgen wijziging BTW’ die door de Stichting Sport- en Dorpscentrum Vaassen is opgenomen in de jaarrekening

Zorg en opvang
Vragen fractie VVD (week 31) (verantwoordelijk: wethouder C.M. de Waard-Oudesluijs MSc)
De fractie VVD heeft vragen inzake PlusOV, grote bestuurlijke irritatie over uitgetreden gemeenten ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Leefbaar en veilig
Beslissing op bezwaar (week 32) (verantwoordelijk: burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA)
De burgemeester heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een besluit inzake het toepassen van bestuursdwang conform artikel 13b Opiumwet ongegrond te verklaren.

Ruimte en wonen
Vragen fractie Nieuwe Lijn (week 31) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie Nieuwe Lijn heeft vragen inzake de aanplanting van de Dorpsstraat te Vaassen ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie VVD (week 31) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie VVD heeft vragen inzake de eiken processierups ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Beantwoording verzoek om gesprek van Vereniging Milieuzorg Epe (week 31) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een verzoek van Vereniging Milieuzorg Epe om een gesprek over de bomenteelt af te wijzen.

Onteigening De Pirk-Noord (week 35) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen het besluit van 11 juli jl. om de Kroon te verzoeken onroerende zaken gelegen in het plan De Pirk-Noord ter onteigening aan te wijzen, in te trekken en de Kroon opnieuw te verzoeken om tot onteigening over te gaan van de percelen die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Pirk-Noord te Vaassen en de omgevingsvergunning fase 1 voor de realisatie van acht woningen in het plan De Pirk-Noord in Vaassen.

Ontwerp bestemmingsplan Klaarbeek, herziening woonwerk (week 35) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Klaarbeek, herziening woonwerk’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de bouw van 11 woningen in het woongebied Klaarbeek.

Ontwerp bestemmingsplan Kerkweg 16 Vaassen (week 35) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Kerkweg 16 Vaassen’ (locatie bibliotheek) ter inzage te leggen. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor een woongebouw met 13 appartementen.

Epe op orde
Aanleg parkeerplaatsen t.b.v. het openbaar laden (week 31) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de ontwerptekening tot aanleg van twee openbare laadplekken op de Slotgraskamp en Klaverkamp in Epe en de Hommelbrinkstede in Vaassen in concept vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

Definitieve vaststelling ontwerp herinrichting Oude Wisselseweg te Epe (week 34) (verantwoordelijk: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de inspraaknota vast te stellen en het ontwerp definitief vast te stellen.

Toezicht en handhaving
Bezwaar tegen afwijzing verzoek tot handhaving (Week 30) (verantwoordelijk: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten conform het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften. Het bezwaar tegen het besluit tot afwijzen van het verzoek om handhaving is gegrond verklaard en het bestreden besluit is herroepen en is alsnog besloten tot handhavend optreden (Ankerweg te Vaassen)

Bezwaar tegen bestuursdwangbeschikking omvang recreatiewoning (Week 31) (verantwoordelijk: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften het bezwaar tegen de bestuursdwangbeschikking gegrond te verklaren. Het bestreden besluit is herroepen omdat handhavend optreden in dit geval onevenredig is tot de daarmee te dienen belangen (Achterste Molenweg te Epe).

Bedrijvigheid
Koopstromenonderzoek (week 32) (verantwoordelijk: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten kennis te nemen van het koopstromenonderzoek en de raad hierover te informeren.

Overeenkomst exploitatie reclamedisplays & LED borden (week 32) (verantwoordelijk: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om een overeenkomst te sluiten met Clear Channel voor de plaatsing en exploitatie van reclamedisplays. en LED borden binnen de gemeente.

Weer aan het werk
Bezwaarschrift Participatiewet (week 35) (verantwoordelijk: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen het vaststellen van een aflossingsbedrag en het bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot kwijtschelding, in overeenstemming met het advies van de commissie van de bezwaarschriften d.d. 31 juli 2019, ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten.

Bestuur en organisatie
Werken op Afspraak (week 31) (verantwoordelijk: burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA)
Het college heeft besloten om de raad kennis te laten nemen van de uitkomsten van de evaluatie Werken op Afspraak.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)