De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Leefbaar en veilig
Goed voor elkaar regeling: Klaarbeek
(Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)

Het college heeft besloten om een subsidieaanvraag in het kader van de stimuleringsregeling Goed voor Elkaar te honoreren voor het realiseren van een trapveldje in deKlaarbeek (Epe).

Het trapveldje draagt bij aan de mogelijkheden voor de jeugd om in een veilige omgeving te kunnen bewegen, spelen en zich te kunnen ontwikkelen, maar ook aan meer verbondenheid in de wijk Klaarbeek tussen inwoners onderling.

Ruimte en wonen
Ontwerp wijzigingsplan Jagtlustweg 17 Epe
(Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Jagtlustweg 17 Epe. Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van twee voormalige agrarische bedrijfswoningen in twee burgerwoningen. Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging.

Epe op orde
Definitieve vaststelling ontwerp herinrichting Haverkampsweg en Patrijsweg in Epe
(Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)

Het college heeft ingestemd met de nota van inspraak en heeft het ontwerp voor de herinrichting van de Haverkampsweg en Patrijsweg in Epe definitief vastgesteld.

Uitvoering maatregelen vanuit Nota toegankelijkheid openbare ruimte (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten uitvoering te geven aan een aantal kleinschalige maatregelen om daarmee uitvoering te geven aan de Nota Toegankelijkheid openbare ruimte.

Bestuur en organisatie
1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Tribuut belastingsamenwerking (Tribuut)
(Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)

Het college heeft besloten om de gemeenteraad te verzoeken om hen toestemming te verlenen de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking vast te stellen.

Informatieveiligheid – Verantwoordingssystematiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit(ENSIA) (Portefeuillehouder: Burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA)
Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de zelfevaluatie informatieveiligheid over 2018 door middel van een informatienota.

Bezwaarschrift tegen WOB besluit (Portefeuillehouders: Burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA & wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften d.d. 6 juni 2019, verzonden 19 juni, 2019, zaaknr. 89575, het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)