De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Jaarverantwoording handhaving kinderopvang 2018 (Portefeuillehouder: E. Visser)
Het college heeft besloten de jaarverantwoording Kinderopvang Epe 2018 vast te stellen. Dit is een wettelijke verplichting en moet worden toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs. De jaarverantwoording geeft een beeld van de kwaliteit van de uitvoering en van het toezicht en de handhaving van de kinderopvang door de gemeente.

Ruimte en wonen
Opgroeien in Epe
Huisvesting school (Portefeuillehouders: R.A.J. Scholten & E. Visser)
Het college heeft besloten het gebouw aan de W.G. van der Hulststraat 3 in te zetten voor onderwijshuisvesting t.b.v. de W.G. van der Hulstschool en het juridisch eigendom over te dragen aan het schoolbestuur.

Vragen fractie CDA (Portefeuillehouders: R.A.J. Scholten & drs. B.J. Aalbers)
De fractie CDA heeft vragen inzake over de Wijkvereniging Oosterhof ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Leefbaar en veilig
Subsidieaanvraag Geerhuus in Vaassen (Portefeuillehouder: C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om een subsidieaanvraag in het kader van de stimuleringsregeling Goed voor Elkaar te honoreren voor het moderniseren van de ontmoetingsaccommodatie ‘Geerhuus’ in Vaassen. Het moderniseren van het Geerhuus draagt bij aan het bereiken van een bredere doelgroep, het ontwikkelen van nieuwe ontmoetingsactiviteiten en uiteindelijk meer verbondenheid in het buurtschap rondom de Geerstraat’

Toezicht en handhaving
Behandeling bezwaarschrift (Portefeuillehouder: drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een opgelegde last onder dwangsom ongegrond te verklaren (Hertenkampsweg te Vaassen).

Bedrijvigheid
Vaststelling Regionaal Programma Werklocaties 2019 – 2030 (Portefeuillehouder: E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het Regionaal Programma Werklocaties 2019 – 2030 en de raad hierover te informeren.

Bestuur en organisatie
Begroting 2020 Streekarchief Epe, Hattem en Heerde (Portefeuillehouder: drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft de Begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde vastgesteld. De Begroting 2020 ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Gelderland zenden.

Jaarrekening 2018 Streekarchief Epe, Hattem en Heerde (Portefeuillehouder: drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft de Jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde voorlopig vastgesteld. De Jaarrekening 2018 ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten van Gelderland zenden.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)