De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen
Omgevingsvergunning en onteigening De Pirk 7 Vaassen
(Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de omgevingsvergunning fase 1 kan worden verleend voor de realisatie van acht woningen in het plan De Pirk-Noord in Vaassen en de Kroon te verzoeken om tot onteigening over te gaan van de percelen die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Pirk-Noord te Vaassen en ter uitvoering van een omgevingsvergunning fase 1 voor de realisatie van acht woningen in het plan De PirkNoord in Vaassen. Het kan nu nog 15 tot 20 maanden duren voordat de percelen onteigend zijn.

Vragen fractie Dorpspartij (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie Dorpspartij heeft verzocht om een verduidelijking van een vraag inzake zonnepanelenparken ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Epe op orde
Vaststelling projectplan ontwikkeling dag recreatieve voorziening omgeving Hertenkamp en infiltratievijver nabij Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het projectplan voor de ontwikkeling van een dagrecreatieve voorziening in de omgeving van het Hertenkamp en nabijgelegen infiltratievijver vast te stellen en is akkoord gegaan met het inventariseren van de ideeën en initiatieven voor deze locatie. Doel is te komen tot één maatschappelijk gedragen gebiedsplan voor deze recreatieve omgeving.

Bestuur en organisatie
Herdenken 75 jaar Vrijheid in Nederland (Veluwe Remembers)
(Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)

Het college heeft de gemeente Arnhem aangewezen als penvoerder voor het regioprogramma “Veluwe Remembers” (herdenking WOll in 2020).

Jaaroverzicht 2018 commissie voor de bezwaarschriften / bezwaar en beroep (Portefeuillehouder: burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA)
Het college heeft kennis genomen van het jaaroverzicht 2018 van de commissie bezwaarschriften / bezwaar en beroep en heeft besloten de raad met een informatienota te informeren.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)