De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Beleidsregels Wmo en Jeugd gemeente Epe (verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe 2019 vastgesteld. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd middels een informatienota.

Zorg en opvang
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
De GR basismobiliteit wordt gewijzigd als gevolg van het uittreden van drie deelnemende gemeenten voor het routegebonden vervoer. Het college heeft besloten om de raad de gewijzigde GR basismobiliteit vast te stellen.

Leefbaar en veilig
Vaststellen prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2020-2023. (verantwoordelijke burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA)
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de prioriteiten voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 vast te stellen. De volgende prioriteiten zijn samen met de andere gemeenten van het politieteam Veluwe Noord (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet), de politie en het Openbaar Ministerie opgesteld: – Zorg en Veiligheid; – Ondermijning; – Criminaliteit. Nadat de gemeenteraden van de zes gemeenten hebben ingestemd met die prioriteiten zullen deze worden uitgewerkt in het nieuwe IVP. De gemeenteraden krijgen dit meerjarenbeleid in het najaar ter vaststelling voorgelegd.

Epe op orde
Stand van zaken afsluiting Zuukerenkweg te Epe (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft de raad middels bijgevoegde informatienota in kennis gesteld van de stand van zaken rond de afsluiting van de Zuukerenkweg te Epe.

Toezicht en handhaving
Beslissing op bezwaar Entraction (verantwoordelijke wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten de besluiten van 12 september 2018, beslissing op bezwaar Entraction, in te trekken en de voorbereiding voor een nieuwe beslissing op bezwaar te starten. Dit naar aanleiding van behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening tegen de last onder dwangsom.

Bedrijvigheid
Indienen bezwaar tegen afwijzing subsidie (verantwoordelijke wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten rechtsmiddelen aan te wenden tegen het besluit van de provincie om geen subsidie te verstrekken voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het invoeren van een Bedrijveninvesteringszone in de centra Epe en Vaassen en de afdelingsmanager Ruimte te machtigen om bezwaar tegen de betreffende afwijzing in te dienen en de verdere uitvoering daarvan ter hand te nemen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)