De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Onderzoek staat sportvelden (Verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Het college van B&W heeft besloten om een extern bureau in te huren om de staat van de sportvelden in de gemeente te onderzoeken. Hiervoor is een bedrag van € 7.7710 beschikbaar gesteld.

Ruimte en wonen
Wijk- en buurtindeling gemeente Epe (Verantwoordelijke burgermeester Ir H. van der Hoeve MPA)
Het college van B&W heeft besloten om de nieuwe Wijk- en Buurtindeling van de gemeente Epe vast te stellen. De oude indeling uit 1981 is daarmee komen te vervallen. In die document is vastgelegd in welke wijk of buurt alle locaties in de gemeente Epe vallen. Dit wordt weer gebruikt door planbureaus, politie, makelaars, journalisten en andere instanties. Waardoor ze het allemaal over dezelfde locatie hebben.

Bestemmingsplan Landgoed de Emsterhof (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Het college van B&W heeft besloten om dit bestemmingsplan vrij te geven ter inzage. Door dit plan word een tweede bedrijfswoning op het Landgoed de Emsterhof mogelijk. In de periode dat dit document ter inzage ligt is het ook nog mogelijk om een bezwaar (zienswijze) hierover in te dienen bij de gemeente.

Wijziging huisvestingsverordening (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Het lukt het college van B&W niet om voor 1 juli een nieuwe huisvestigingsverordening vast te stellen Daarom wordt voorgesteld om de huidige verordening te verlengen. Men hoopt voor 1 januari 2020 een nieuwe verordening vast te kunnen stellen. In deze verordening hebben de drie Triada gemeenten (Epe, Heerde en Hattem) vast gelegd hoe de beschikbare woonruimte op de sociale huurwoningen markt wordt verdeeld.

Epe op orde 
Belevingsonderzoek kwaliteit onderhoud openbare ruimte (Verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
De gemeenteraad is door het college van B&W geïnformeerd over de resultaten van een belevingsonderzoek van inwonerpanel “Epe Spreekt” naar de kwaliteit van het onderhoud van onze openbare ruimte.
De punten die opvielen waren:
• 42% van de deelnemers ervaart belemmeringen als er te voet gebruik wordt gemaakt van de trottoirs/ voetpaden in de buurt.
• 40% heeft ervaren dat plassen regenwater (te) lang tijdens en na een regenbui blijven liggen.
• 31% heeft in het afgelopen jaar een melding en/of klacht ingediend en maar 53% heeft hiervan tijdig een melding terug gekregen. Deze deelnemers aan het onderzoek beoordelen de inhoudelijke behandeling van hun klacht met een 5,3. De uiteindelijke afhandeling gemiddeld met een 5.2.
• 37% meldt dat zij behoefte hebben aan (nog) een openbare toiletvoorziening in hun dorp.
Met deze aandachtspunten gaat het college van B&W dit jaar aan de slag.

Uitvoeringsplan bewegwijzering (Verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
In 2017 is een wegbewijzeringsplan opgesteld door de gemeente raad en nu is dat plan omgezet naar een uitvoeringsplan. Het doel hiervan is:
• het vergroten van de bereikbaarheid van openbare en toeristische bestemmingen
• een mooiere openbare ruimte
• verbeterde verkeersveiligheid.
De kosten hiervan bedragen ca € 22.000,-

Vastellen concept ontwerpplan herinrichting Haverkampsweg en Patrijsweg in Epe (Verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Het college van B&W heeft besloten dit ontwerpplan te inzage beschikbaar te stellen. In de periode dat dit document ter inzage ligt is het ook nog mogelijk om een bezwaar (zienswijze) hierover in te dienen.

Men hoopt met dit plan de snelheid van de motorvoertuigen terug te brengen naar 30 km/u en meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers.

Bestuur en organisatie
Vragen van de fractie VVD (Verantwoordelijke burgermeester Ir H. van der Hoeve MPA)
Het college van B&W heeft de antwoorden op de vragen van de VVD vastgesteld en beantwoord. Er is een financieel te kort bij de VNOG en de VVD heeft daar vragen over gesteld.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bestaat uit 22 gemeenten. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. In het VNOG gebied wonen op een oppervlakte van 3.000km² ruim 870.000 mensen.

Binnen de regio zijn in de 22 gemeenten 56 brandweerposten actief. Zij voeren de dagelijkse brandweerzorg uit. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten, samen met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio). Daarvoor werken zij samen met politie en deze gemeenten. Er werken zo’n 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in deze regio.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)