De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Weer aan het werk (Portefeuillehouders wethouders E. Visser en C.M. de Waard – Oudesluis MSc)
Procesmachtiging medewerkers gemeente Apeldoorn
Het college van Burgermeester en wethouders heeft besloten om de bevoegdheid om namens het college een verweerschrift te ondertekenen en in te dienen, alsmede mondeling verweer te voeren bij de behandeling van bezwaarschriften en bestuursrechtelijke geschillen door rechterlijke colleges en hun voorzitters toe te kennen en/of op te dragen aan met name genoemde juridisch medewerkers van de gemeente Apeldoorn

Ruimte en Wonen (Portefeuillehouder wethouder R.A.J. Scholten)
Grondverkoop Molenbeek Vaassen
Het college van Burgermeester en wethouders heeft besloten het kosteloos gebruik van een groenstrook langs de Molenbeek op 1 januari 2020 te beëindigen en een verkoopplan op te stellen voor de verkoop van de groenstrook.

Regionale woonagenda CTR 2018
Het college van Burgermeester en wethouders stemt in met de Regionale Woonagenda Cleantech 2018, omdat de inhoud daarvan past binnen het gemeentelijk beleid en de lokale opgaven centraal staan, wat mede betekent dat de komende periode ruim 300 woningen extra nieuw gebouwd kunnen worden.

Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning
Het college van Burgermeester en wethouders heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, besloten het bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit te handhaven (Oranjeweg te Emst).

Principeverzoek functieverandering Elspeterweg 42 Vaassen
Het college van Burgermeester en wethouders heeft besloten om niet mee te werken aan het verzoek voor functieverandering van het voormalige agrarische bedrijf aan de Elspeterweg 42 in Vaassen, omdat het plan niet past binnen het gemeentelijke en provinciale beleid.

Ruimte en wonen (Portefeuillehouder wethouder B.J. Aalbers)
Kiosk nabij de Hertenkamp
Het college van Burgermeester en wethouders heeft besloten een verzoek tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument van de kiosk nabij de Hertenkamp in Epe af te wijzen.

De Kiosk is inmiddels al gesloopt in opdracht van de gemeente.

Epe op orde (Portefeuillehouder burgermeester Ir H. van der Hoeve MPA)
Indienen bezwaar tegen afwijzing gebruik geluiddemper
De gemeente heeft ten behoeve van het afschot van wilde zwijnen binnen de bebouwde kom van Epe een aanvraag ingediend om gebruik te mogen maken van een geluiddemper. Dit verzoek is afgewezen. De gemeente maakt bezwaar tegen deze afwijzing.

Duurzaamheid (Portefeuillehouder wethouder B.J. Aalbers)
Vragen factie VVD
De fractie VVD heeft vragen ingediend naar aanleiding van de invoering en uitvoering van de proef voor het nieuwe grondstoffenbeleid. Het college stelt de antwoorden vast.

De volgende vragen waren ingediend:
• Afgelopen zondag 14 oktober jl. hebben wij de volgende bij plaatsing in Vaassen geconstateerd bij 5 verschillende ondergrondse containers. Zie bijgevoegde foto’s. (redactie: die foto’s zaten bij de brief die de fractie van VVD had verstuurd)

Dit zijn de vragen die waren gesteld.
• Hoe vaak komen bij plaatsingen bij bestaande ondergrondse afvalcontainers gemiddeld in een jaar voor?
• Kunt u daarbij een onderscheid maken tussen bijgeplaatste huisvuilzakken en grof afval?
• Hoe vaak leidt deze illegale afval plaatsingen tot een boete?

ledereen die aanwezig was bij de persoonlijke voorlichting van wethouder Aalbers heeft een kleine enquête formulier van drie vragen ingevuld.
• Hoeveel mensen hebben de enquête ingevuld?
• Wat is het resultaat ?
• Welke acties gaat u ondernemen, naar aanleiding van punt 2b en welke termijn hanteert u daarbij?

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)