De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe (Verantwoordelijke wethouder E. Visser)
Handhavingsbeleid kinderopvang 2019
De gemeente Epe is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. Dit toezicht hebben ze weer uitbesteeds aan de GGD.

In 2013 zijn er beleidsregels vastgesteld over kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen. In 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang actief geworden. De huidige beleidsregels zijn hierdoor verouderd en passen niet geheel bij de nieuwe wet. Daarom worden deze beleidsregels nu aangepast.

Zo zijn er vanaf 2018 2 leidsters op 16 peuters verplicht, nieuwe regels mbt de VOG verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) en moet er verplicht een mentor aan een kind zijn toegewezen.

Het collega van B&W heeft besloten om dit beleid vast te stellen. In 2018 zijn er een aantal wijzigingen geweest ten opzicht van het oude handhavingsbeleid.

Opgroeien in Epe
Zorg en Opvang (verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard – Oudesluis)
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe 2019
Het college van B&W heeft besloten om deze verordening voor te leggen aan de gemeenteraad zodat deze vastgelegd kan worden.

Zorg en Opvang (verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard – Oudesluis)
Pilots Buurtpunt (dagbesteding als algemene voorziening)
Het college van B&W stelt een subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van de Buurtpunt pilots. Het doel hiervan is een betaalbare zorg en ondersteuning. De subsidie wordt verstrekt voor lokale inintiatieven die bijdragen aan preventie en voorkomen van duurdere zorg.

Leefbaar en veilig (verantwoordelijke burgermeester Ir. H van der Hoeve MPA)
Bibob-beleidsregel gemeente Epe
Het college van B&W heeft besloten om een bibob beleidsregel vast te stellen. De wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid om op te treden als er sprake is dat een vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld.

Er zal dan een standaard een Bibob toetsing plaatst moeten vinden bij:
• Aanvragen op basis van de Drank- en Horecawet
• Aanvragen op basis van de APV (evenementenvergunning voor een vechtsportgala, speelautomatenvergunning, etc)

En onder voorwaarden ook bij:
• Aanvragen op basis van de Waba (omgevingsvergunning bouwactiviteit)
• Aanvragen op basis van de APV (evenementenvergunningen voor niet vechtsportgala’s)
• Aanbestedingen (bouw, ICT, mileu)
• Vastgoedtransacties

Ruimte en Wonen (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Bestemmingsplan Buitengebied Epe, uitspraak Raad van State
Bij de raad van State waren een bezwaar ingedient tegen het besluit van de gemeenteraad waarin het bestemmingsplan “Buitengebied Epe” is vastgesteld. (De Raad van State is het hoogste orgaan waarbij je in beroep kan gaan in dit soort gevallen). De Raad van State heeft een aantal bezwaren geldig verklaard en daardoor een aantal delen van het plan ongeldig verklaard. Tevens moest de gemeenteraad binnen 26 weken na de uitspraak een nieuw besluit nemen.

In het plan moeten nu zes recreatiewoningen en een bedrijfswoning de bestemming wonen krijgen. En bij twee recreatieparken de vorm van recreatie, tweede woning opnemen. Dit zal een kleine tegenvaller voor de gemeente Epe zijn, daar ze graag willen dat recreatie woningen alleen voor tijdelijke recreatie worden gebruikt en niet om mensen er voor een langere periode te huisvesten.

Het college van B&W stelt nu de gemeenteraad voor om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de delen van het bestemmingsplan die nu ongeldig zijn verklaard. En in dat nieuwe bestemmingsplan is dan ook de uitspraak van de Raad van State verwerkt.

Vaststelling beleidsregel Plussenbeleid Epe
In het Plussenbeleid is vastgelegd hoe de gemeenteraad moet handelen bij een uitbreiding van een veehouderij die niet aan een vaste grond is gebonden. Het Plussenbeleid is weer vastgelegd in de omgevingsverordening Gelderland.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landgoed Tongeren herziening wonen 2018
Het college van B&W heeft besloten om dit bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen (lees bezwaren). Dit aangepaste bestemmingsplan zal worden voorgesteld aan de gemeenteraad.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Epe
De bestemmingsplannen voorde bedrijventereinen Kweekweg en Eekterveld zijn in 2008 en 2010 vastgesteld. Volgens de wet Ruimtelijke ordening moeten deze plannen nu geactualiseerd worden.

Ook bij dit bestemmingsplan zijn een elftal zienswijzen (bezwaren) ingedient. De meeste daarvan worden nu meegenomen, waarna het nieuwe bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeente raad.

Implementatie Omgevingswet
Het college van B&W gaat akkoord met de aanbevelingen uit de rapportage over de eerste kennismaking met de Omgevingswet. Het hele plan bestaan uit vier fases:
1) Bewustwording en verkenning
2) Verbreding en verdieping. De doelstellingen en het verwachte resultaat worden vastgelegd.
3) Voorbereiding en verandering. De wet wordt geïmplementeerd
4) Realisatie en verankering. Het uitvoeren van de verschillende onderdelen zoals deze in de voorgaande fasen zijn voorbereid.

De eerste fase wordt nu afgerond en men wil gaan beginnen met de tweede fase. Daarvoor wordt dan een organisatie\team opgezet.

Omgevingsvergunning en onteigeningsprocedure De Pirk Vaassen
Het college van B&W heeft besloten om tot onteigening over te gaan van de terreinen die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Pirk-Noord. Daarna kan er begonnen worden met de bouw van 8 woningen.

Duurzaamheid (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OVIJ
Sinds 2013 worden de VTH-taken, (vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) op mileugebied uitgevoerd door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. In 2016 is er door de provincie Gelderland een evaluatie geweest en daaruit zijn een aantal aanbevelingen gekomen om het een en ander te verbeteren. Deze aanbevelingen wil men opnemen in deze regeling.

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad toestemming gevraagd om de gemeenschapelijke regeling voor de Omgevingsdienst Veluwe IJssel te wijzigen.

Bedrijvigheid (verantwoordelijke wethouder E. Visser)
Vrijstelling Verodering winkeltijden gemeente Epe 2016 (zondagopenstelling)
Het collega van B&W heeft besloten dat per 1 januari 2019 winkels ook op zondag geopend mogen zijn. Supermarkten mogen vanaf dan elke zondag geopend zijn tussen 12:00 en 18:00 uur. Andere winkels mogen maar 12 keer per jaar op een zondag open zijn. Welke zondagen dat zijn wordt weer door de gemeente raad bepaald. Winkeliers zijn overigens ook niet verplicht om open te gaan.

Het verzoek om al op zondag 23 december 2018 op te mogen is afgewezen.

Subsidie Stichting Promotie Gemeente Epe 2019 (SPGE)
Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het jaarplan voor 2019 van SPGE. Dit is een vervolgstap op de de promotie “100% wildgarantie op de Veluwe”

Zo is SPGE van plan om in 2019 een Wild-event en een beleefweekend te organiseren en zal de organisatie rondom de VVV Epe worden vernieuwd.

De totale subsidie voor 2019 zal komen op een bedrag van € 199.700,-.

Weer aan het werk (verantwoordelijke wethouder E. Visser)
Subsidieaanvraag Financieel Veilig Ouder Worden
Het college van B&W geeft een eenmalige subsidie van €1.500,- aan de lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden.

Het doel van de alliantie is om financieel misbruik van ouderen te signaleren en te stoppen. Dit misbruik vindt meestal plaats door familieleden of bekenden.

Bestuur en organisatie (verantwoordelijke burgermeester Ir H. van der Hoeve MPA)
Informatieveiligheid
Het college van B&W heeft de rapportage informatieveiligheid ontvangen. Hierin wordt door de Directie de huidige stand van zaken beschreven mbt de informatiebeveiliging. En er worden ook aanbevelingen gedaan om het informatieveiligheidsbeleid te actualiseren. Dit is nodig vanwege nieuwe regelgeving waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

BYOD regeling gemeente Epe 2018
het college van B&W heeft besloten om onder voorbehoud met de regeling BYOD in te stemmen. (BYOD staat voor Bring You Own Device)

Er komt in de gemeente Epe een nieuwe telefonieomgeving. In deze regeling worden de regels bepaald die nodig zijn voor het zakelijk gebruik van privé smartphones door medewerkers van de gemeente Epe.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)