De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe (Verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard-Oudesluis)
Programmaplan Jeugdhulp regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 2018-2021
B&W is tevreden over dit plan en gaat hiermee akkoord. Daarmee wordt ook daaraan gekoppelde uitvoeringsovereenkomst vastgelegd. Dit betreft een regionale samenwerking met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Dit plan leidt tot een verandering in de zorgondersteuning.

Deze gemeenten gaan onder andere samenwerken bij de inkoop van individuele voorzieningen voor de jeugd. De thema’s voor de komende jaren zijn:
• Basis in orde
• Meer kinderen “zo thuis mogelijk” laten opgroeien
• Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
• Samenwerken met gemeenten en zorgaanbieders

Dit plan loopt tot 2021.

Zorg en opvang (Verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard-Oudesluis)
Regionaal convenant maatschappelijke opvang & beschermd wonen
Het college van B&W staat achter dit convenant en besluit om deze voor te leggen aan de raad.

Met de WMO (De Wet  Maatschappelijke ondersteuning uit 2015, die bepaald dat gemeente er voor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen) zijn alle gemeente verplicht voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen te zorgen. Vanaf 2015 krijgt de gemeente Apeldoorn hiervoor een budget voor de hele regio Oost-Veluwe. Met een nieuw verdeel model zal deze vergoeding vanaf 2021 rechtstreeks naar alle gemeenten gaan. Met dit voorstel willen de gemeenten om gezamenlijk hiervoor een budget beschikbaar te stellen om zo alle cliënten die hier gebruik van kunnen maken te kunnen helpen.

Ruimte en Wonen (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Bezwaarschrift tegen geweigerde kapvergunning
In april is er een bezwaarschrift ingediend omdat de gemeente Epe geen kap vergunning wilde verlenen voor het kappen van een zomereik aan de Zuukerenkweg in Epe. Het collega van B&W heeft dit bezwaar op advies van de commissie voor de Bezwaarschriften afgewezen. Wel wordt het besluit nader toegelicht, op verzoek van dezelfde commissie.

Voor die nadere toelichting is weer gevraagd aan de Bomenwacht gevraagd om meer argumentatie waarom deze zomereik zo beeldbepalend is. De mensen die deze zomereik wilde kappen hebben overigens ook aangeboden om nieuwe bomen terug te planten. Maar men is van mening dat het te lang duurt voor dat deze bomen weer beeldbepalend worden.

Toezicht en handhaving (verantwoordelijke wethouder B.J. Aalbers)
Bezwaar tegen besluit last onder dwangsom
Er was bezwaar gemaakt tegen een opgelegde dwangsom. Dit was omdat de gemeente vindt dat er sprake was van permanente bewoning op vakantiepark De Beekhorst, aan de Bijsterbosweg in Epe, in plaats van de recreatieve bewoning wat volgens het bestemmingsplan alleen is toegestaan.

Het college van B&W heeft op advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, besloten om dit bezwaar af te wijzen.

Bestuur en organisatie (verantwoordelijke wethouder R.A.J Scholten)
Benoeming nieuwe leden Commissie Omgevingskwaliteit
Het college van B&W heeft besloten om aan de gemeenteraad drie nieuwe commissieleden voor te stellen voor een periode van 3 jaar. Leden kunnen maximaal 2x 3 jaar lid zijn van deze commissie. De nieuwe leden komen allemaal uit de vereniging “Het Gelders Genootschap”, die hiervoor drie nieuwe kandidaten heeft voorgesteld. Ook zal “Het Gelders Genootschap” er zorg dragen voor een vervanger als een of meerdere leden niet kunnen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)