De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Weer aan het werk (verantwoordelijke wethouders C.M. de Waard-Oudesluis & E. Visser)
Concept Beleidsplan Sociaal Domein
Het college van B&W heeft besloten om het concept Beleidsplan Sociaal Domein “Samen Meedoen mogelijk maken gemeente Epe 2019-2022” vrij te geven voor inspraak. Dit plan is de komende zes weken in te zien.

Actief in Epe (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Herijking inzet buurtsportcoach
Bij de start van het werken met buurtsportcoaches is besloten om het effect na 4 jaar te meten. Hiervoor heeft in 2014 een zogenoemde nul meting plaats gevonden. Nu gaat extern bureau deze meting opnieuw uitvoeren om het resultaat inzichtbaar te maken.

De kosten hiervoor bedragen € 16.920,-

Leefbaar en veilig (verantwoordelijke burgermeester ir. H. van der Hoeve MPA)
Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019
Het college van B&W heeft zeven collectieve festiviteiten voor 2019 aangewezen. Op de dagen dat deze festiviteiten plaats vinden geldt er voor de horeca in de gemeente Epe tot 23:30 een vrijstelling van de geluidsnormen.
Dit gaat over de volgende festiviteiten:
• Carnaval (3 t/m 5 maart)
• Koningsnacht (26 april)
• Bevrijdingsdag (5 mei)
• 2e kerstdag (26 december)
• Oudejaarsdag (31 december)

Tijdens het horeca-overleg is op verzoek van de horeca besloten om Koningsdag niet op te nemen als collectieve festiviteit.

Het college van B&W is er zich wel van bewust dat op er oudejaarsdag, tussen 23:30 en 00:30, vanwege het vuurwerk wat dan wordt afgestoken, geen goede metingen kunnen worden gedaan. Met andere woorden er wordt dan niet actief gecontroleerd op overschrijding van de geluidsnormen.

Collectieve ontheffing sluitingstijden 2019
Het college van B&W heeft besloten om bij de collectieve festiviteiten voor 2019 de volgende sluitingstijden voor horecabedrijven te hanteren:
06:00 uur op 1 januari (Nieuwjaarsnacht)
04:00 uur op 3 t/m 5 maart (Carnaval)
04:00 uur op 26 april (Koningsnacht)
04:00 uur voor 5 mei (Bevrijdingsdag)
04:00 uur voor 26 december (2e kerstdag)

Deze sluitingstijden gelden niet voor horecabedrijven, die vanwege beperkingen in het bestemmingsplan afwijkende sluitingstijden in hun horeca-exploitatie vergunning hebben staan.

Ruimte en Wonen (verantwoordelijke wethouder B.J. Aalbers)
Opheffen voorbescherming monument Tongerenseweg 172 te Epe
In 2012 is er aan een adviesbureau de opdracht gegeven om te kijken welke cultuurhistorische objecten er zich in de gemeente Epe bevinden. Met als doel de gemeentelijke monumentenlijst te kunnen actualiseren. Daaruit zijn 52 potentiele monumenten gekomen, waaronder dit pand. Tijdens de inventarisatie kon men het pand niet van binnen bekijken. Nadat de eigenaar van het pand later wel toestemming heeft gaf, kon ook de binnenkant van het pand worden bekeken. Nu blijkt dat het pand toch teveel veranderd is om in aanmerking te komen voor de status van gemeentelijk monument.

Daardoor heeft het college van B&W besloten om het pand niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Wel wordt dit pand toegevoegd aan de lijst van potentiële beeldbepalende objecten.

Beslissing op bezwaar monumentaanwijzing Korrenbergweg 1 te Epe
Het college van B&W heeft het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften overgenomen. Hierdoor is het bezwaar op twee punten gegrond verklaard. Dat besluit wordt dus op deze twee punten aangepast. De rest van dat besluit blijft ongewijzgd.

Ruimte en Wonen (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Toepassing overgangsregeling en woonruimteverdeling
In 2015 is de huisvestingingswet van 2014 actief geworden. Hierdoor wordt bij toewijzing van een nieuwe woning alleen nog maar gekeken naar hoe lang iemand staat ingeschreven en niet meer hoe lang iemand er woont. Er was destijds een overgangsregeling van twee jaar. Zodat woningzoekenden hun rechten veilig konden stellen. In dit geval had een inwoner van nu 74 jaar daar destijds geen gebruik van gemaakt. Omdat men geen predicident wil scheppen heeft het college van B&W besloten om niet af te wijken van de overgangsregeling woonruimteverdeling. Het ingediende verzoek om dit wel te doen is dus afgewezen.

Herziening bestemmingsplan Klaarbeek
Het college van B&W heeft besloten om mee te werken om het bestemmingsplan Klaarbeek aan te passen. Daarbij wordt de bestemming van een drietal werkdoeleinden omgezet naar woondoeleinden. Hierdoor is het mogelijk om op deze locaties ook woningen te bouwen.

Epe orde (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Vaststelling verkeersmaatregelen wijkgericht werken Epe en Vaassen
Het college van B&W heeft een aantal verkeersmaatregelen vastgesteld.
• Er worden twee parkeerplaatsen aangelegd aan de Vuurdoornstraat in Vaassen. Ter hoogte van de nummer 154-160)
• De bochten rond het pleintje aan de Vuurdoornstraat worden groter gemaakt, zodat deze beter toegankelijk wordt voor hulp- en afvaldiensten
• De kruising Stationsstraat-Hardenbrink in Epe wordt aangepast
• De geleider tussen de rijbaan en fietstrook wordt verwijderd. Deze was regelmatig de oorzaak van valpartijen
• De fietstrook wordt verhoogt om de veiligheid van de fietser te vergroten
• De bocht bij de aansluiting met de stationstraat wordt wijder gemaakt.

Deze verkeersmaatregelen liggen nu 6 weken ter inzage bij de Publiekswinkel en zijn ook op de gemeentelijke website terug te vinden. Direct aanwonenden worden via een brief door de gemeente geinformeerd. En er wordt samen met de eenheid communicatie een persbericht voorbereid (En als wij die ontvangen, kan je deze weer terug vinden op onze site)

De kosten bedragen € 20.000,- en men verwacht de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2018 uit te voeren. Dus nog dit jaar.

Vaststelling wijkverkeersplan Hoge Land en Burgerenk
Het wijkverkeersplan Hogeland en de evaluatie van de Burgerenk is vastgesteld. in de plan zijn de volgende maatregelen genomen:
• Het instellen van een 30 Km/u zone in de wijk Hoge Land
• De voorrangskruispunten op de officiersweg met de W.G. van der Hulststraat en de Burgermeester Diepenhorstlaan op te heffen en te wijzigen in een gelijkwaardige kruising
• Een kruispuntplateau (verhoogd kruispunt) op de kruising Schotweg-Lohuizerweg en op de kruising Officiersweg-Jagtlustweg-Burgermeester van Walsemlaan.

Tevens wordt de evaluatie van het wijkverkeersplan Burgerenk vastgeteld.

Deze verkeersmaatregelen liggen nu 6 weken ter inzage bij de Publiekswinkel en zijn ook op de gemeentelijke website terug te vinden. Direct aanwonenden worden via een brief door de gemeente geinformeerd. En er wordt samen met de eenheid communicatie een persbericht voorbereid (En als wij die ontvangen, kan je die weer terug zien op onze site)

De kosten hiervoor bedragen € 80.000,- Men verwacht de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2018 uit te voeren.

Schotweg
Er zijn in het kader van dit wijkverkeersplan in 2017 gesprekken gevoerd met de RSGNOV en basisschool ’t Hoge Land om de verkeersveiligheid in de omgeving van deze scholen te verbeteren. Die gesprekken hebben echter niet geleid tot een goede oplossing.

Quickbornlaan
Op de kruizing met de Bloemstraat en de Willem Tellstraat zijn de afgelopen 4 jaar 5 ongevallen geweest, waarvan één met letsel. Drie van die ongevallen vonden plaats in mei 2018. Er wordt door de gemeente Epe een inloopavond georganiseerd. Om te kijken hoe dit te verminderen is.

Duurzaamheid (verantwoordelijke wethouder B.J. Aalbers)
Vragen fractie CDA
De fractie van de CDA heeft een aantal vragen opgesteld over “samen slim inzamelen”. Een pilot die al veel vragen bij de bevolking heeft opgeroepen.
• Hoe heeft de gemeente Epe alle inwoners geïnformeerd over het feit dat we met zijn allen te veel afval produceren?
• Zijn de inwoners die met deze pilot moeten meedoen van te voren geïnformeerd?
• Wat is de communicatie strategie rond de invoering van de pilot?
• Is er rekening gehouden met kerken, scholen en verenigingen die oud papier inzamelen?

Het colege van B&W heeft de antwoorden op de vier vragen vastgesteld. De antwoorden op die vragen zijn naar de fractie van het CDA gestuurd.

Bedrijvigheid (verantwoordelijke burgermeester ir H. van der Hoeven MPA)
Veluwe op 1 programma, Vitale Vakantieparken
Het college van B&W heeft besloten om samen met de 10 betrokken gemeenten en de provincie Gelderland “Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.” op te richten. De gemeente neemt daarbij 3.41% van de aandelen in deze besloten vennootschap. Deze ontwikkelingsmaatschappij kan verwaarloosde vakantieparken opkopen, opknappen en/of teruggeven aan de natuur. Het doel is om de kwaliteit van de vakantieparken op de Veluwe hoog te houden.

De kosten bedragen € 1.565,-

Bedrijvigheid (verantwoordelijke wethouder B.J. Aalbers)
Samenwerkingsovereenkomst Beleef het Apeldoorns kanaal
Het college van B&W heeft besloten om mee te doen met de samenwerkingsovereenkomst “Beleef het Apeldoorns Kanaal”. In deze overeenkomst spreken kanaalgemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland” af om zich in te spannen om een aantal projecten te realiseren om de omgeving van het kanaal veder recreatief te ontwikkelen. Dit gebeurd rondom de thema’s bewegen, genieten, beleven en waterpret. De projecten staan beschreven in een zogenoemde uitvoeringsagenda.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)