De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen (verantwoordelijke wethouder E.Visser)
Opgroeien in Epe
Steunverklaring inzake aanmelding innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen t.b.v. basisschool de Krugerstee Vaassen (locatie Potgieterstraat 20 Vaassen)
Het college heeft besloten mee te werken aan de aanmelding innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen t.b.v. basisschool de Krugerstee Vaassen

Het bestuur van de basisschool de Krugerstee ( Veluwse Onderwijs Groep ) is momenteel bezig om alle voorbereidingen te treffen om medio 2019 te kunnen starten met de renovatie van het pand van de huidige MFC Potgieter ( voorheen basisschool de Rotonde ) ten behoeve van de basisschool de Krugerstee Vaassen. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er een pilot innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen. In deze pilot kunnen tien basisscholen gebruik maken van de regeling waarbij er een subsidie verstrekt wordt van C 350.000,- per school.

Het college heeft besloten mee te werken aan de aanmelding innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen t.b.v. basisschool de Krugerstee Vaassen.

In 2017 had de gemeenteraad al een budget van € 2.000.000,- beschikbaar gesteld voor de renovatie van het voormalig schoolgebouw de Rotonde. Na de renovatie zal basisschool de Krugerstee verhuizen naar deze locatie. Bij deze verbouwing wordt ook gekeken naar energiebesparende maatregelen. Als dit project ook mee kan doen met de pilot van dit innovatieprogramma is de kans veel groter om bij dit project de hoge duurzaamheidsambities te realiseren.

Zorg en opvang (verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard-Oudesluijs)
Vragen fractie VVD
De raadsfractie van de VVD heeft een aantal vragen gesteld vanwege het wel of niet doorgaan met OV Plus. Omdat over dat punt al op korte termijn een besluit moest vallen, had het college van B&W te weinig tijd om alle vragen te beantwoorden. De meeste vragen zijn doorgezet naar Plus OV. Maar men heeft de intentie om de vragen nog voor het overleg dat over Plus OV gaat te kunnen beantwoorden. De antwoorden zijn vastgesteld en terug gestuurd naar de raadsfractie van de VVD.

Tarief Huishoudelijke Hulp 2018
Het college heeft besloten om de tarieven voor de Huishoudelijke Hulp met terugwerkende kracht van 26 maart tot en met 31 december 2018 vast te stellen. De gemeente is verplicht hiervoor een reele kostprijs door te berekenen. Omdat er een nieuwe CAO VVT is per 26 maart, waardoor de lonen zijn gestegen. Het verschil wordt verrekent met de zorgaanbieders. Deze tarief verhoging kost de gemeente Epe ongeveer € 160.000,-.

Leefbaar en veilig (verantwoordelijke burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA)
BOA-Convenant
Het college heeft besloten het convenant “Handhaven op elkaars grondgebied, regio Oost Nederland” te ondertekenen. Door ondertekening van dit convenant kunnen BOA’s ook optreden buiten de eigen gemeentegrenzen en op landgoederen waarvan de eigenaar dit convenant ook heeft ondertekent.

Het oude convent was al verlopen en de gemeente Epe kwam er pas later achter dat er op 18 juni een nieuw convenant was opgeteld. Vandaar dat de gemeente Epe zich wat later heeft aangesloten bij het convenant.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)