De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Bezwaar afwijzen leerlingenvervoer (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen een afwijzing leerlingenvervoer ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden. Dit is overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Weer aan het werk
Actieprogramma Sociaal Domein 2019-2022 (jaar 2020) (Portefeuillehouders: wethouders E. Visser en C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om het Actieprogramma Sociaal Domein 2019-2022 (jaar 2020) vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren via een informatienota.

Actief in Epe
GALM fittesten (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de uitvoering van GALM fittesten in Epe en Vaassen. Het college heeft besloten om voor de uitvoering van de testen een bedrag van maximaal € 7.500 beschikbaar te stellen

Actief in Epe
Ruimte en wonen
Aanvraag bijdrage publicatie uitgave over Joodse inwoners van Epe tijdens de 2e Wereldoorlog (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college besluit een bijdrage van €5.000,00 te verlenen aan de totstandkoming van een uitgave over het leven van Joodse inwoners in de gemeente Epe tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de daarbij behorende activiteiten.

Zorg en opvang
Deelname NOG Fitter en Vitaler (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten aan te sluiten bij het digitale platform NOG fitter en vitaler dat GGD Noord- en Oost Gelderland heeft ontwikkeld. NOG fitter en vitaler is een website en nieuwsbrief. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij het digitale platform. Op het platform worden landelijke acties voor onder andere stoppen met roken, alcoholmatiging en omgaan met stress gepubliceerd. De gemeente Epe sluit ook aan. Dit draagt bij aan gezonde werknemers. Ook heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.

Ruimte en wonen
Implementatie Omgevingswet, afronding fase 2, start fase 3 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten In te stemmen met de projectaanpak van fase 3 die erop gericht is om op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de Omgevingswet en de transitieperiode daarna.

Omgevingsvisie gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft het het proces vastgesteld om te komen tot een breed gedragen omgevingsvisie in te stemmen met de gebiedsgerichte participatieaanpak in de tweede fase daarvan.

Weigeren omgevingsvergunning (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft de gevraagde omgevingsvergunning voor een tijdelijk parkeerterrein op een perceel aan de Ooster Oenerweg in Oene (ARO) geweigerd.

Ruimte en wonen
Duurzaamheid
Ontwerp beleidsregel kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnestroomsystemen (Portefeuillehouders: wethouders R.A.J. Scholten en E. Visser)
Het college besluit in te stemmen met de ontwerp beleidsregel kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnestroomsystemen met bijbehorende bijlagen en de ontwerp beleidsregel bekend te maken en zes weken voor inspraak ter inzage te leggen

Epe op orde
Voorbereidingskrediet snelle en veilige fietsroute Epe – Apeldoorn (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college besluit haar reactie op de voorgestelde routekeuze Kanaalvariant F50 Apeldoorn Epe vast te stellen en deze aan de stuurgroep Fietsruggengraat van de Cleantech regio te doen toekomen. Verder besluit zij een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €170.000,- ten behoeve van het Voorlopig Ontwerp (VOfase) snelle en veilige fietsroute F50 Apeldoorn-Epe.

OV-verbinding Twello-Epe-‘t Harde (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad te informeren over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar een OV-verbinding EpeNunspeet/’t Harde en de stand van zaken rond de nieuwe OV-concessie IJsselVecht.

Weer aan het werk
Bezwaar Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft een bezwaarschrift, gericht tegen een e-mailbericht in het kader van de Participatiewet, nietontvankelijk verklaard, in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften.

Geactualiseerde samenwerkingsoverkomst FactorWerk en Financiële hosting FactorWerk (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om met de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst FactorWerk, het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe en met de voorgestelde Administratieve Organisatie/Financiële Hosting FactorWerk in te stemmen.

Overig
Verder zijn er nog 2 artikel 34 vragen beantwoord. Daarvan is echter niet bekend gemaakt welke portefeuillehouder daarvoor verantwoordelijk is en wat de vraag en de reactie daarop is. In het verleden was die informatie wel openbaar. De fractie van het CDA had een of meerdere vragen ingedient over Vrijwilligersevenement en de Dorpspartij over de pensioenvoorziening van de wethouders.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend