De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Ondertekening intentieverklaring Koersnota Duurzame Kindvoorziening (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft met grote blijk van waardering kennis genomen van de visie van het koersdocument duurzame kindvoorzieningen.

Zorg en opvang
Plan van aanpak basismobiliteit (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om het plan van aanpak basismobiliteit vast te stellen, hiervoor €18.000,00 beschikbaar te stellen en het plan ter informatie te sturen naar de raad. In dit plan zijn een aantal projecten/maatregelen opgenomen die de komende jaren worden uitgevoerd. Hiermee wordt gewaarborgd dat inwoners zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief kunnen reizen met een vorm van (openbaar) vervoer, zowel nu als in de toekomst

Uitvoeringssubsidie doorontwikkeling Buurtpunt (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om een subsidie te verlenen aan Buitenplaats De Poel en Wzu Veluwe. Deze subsidie wordt gebruikt voor de ontwikkeling van samenwerkingsinitiatieven, faciliteren van de toegang, communicatie en innovatie van de pilot Buurtpunt. Deze pilot is de doorontwikkeling van de dagbesteding naar een algemene voorziening en is onderdeel van de transformatieagenda sociaal domein.

Regiovisie ‘Samen tegen huiselijk geweld: aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023’ (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten in te stemmen met de concept Regiovisie en de Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld: aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023’ en de concept Regiovisie voor inspraak vrij te geven.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend