Het huidige college van B&W is halverwege haar bestuursperiode. Een mooi moment om de balans op te maken door een tussenevaluatie. De huidige bestuursperiode is na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gestart en loopt tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

 

Uit de tussenevaluatie blijkt dat van de 70 opgenomen activiteiten er inmiddels bijna 80% afgerond of in uitvoering zijn. Voor 20% van de activiteiten geldt dat die nog moeten starten. Veel van die laatste activiteiten liggen in het verlengde van de activiteiten die nu in uitvoering zijn. Het college is zich ervan bewust dat de impact van de coronacrisis op het lokaal beleid gevolgen kan hebben voor de realisatie van de voorgenomen activiteiten.

Hoe wordt bepaald welke activiteiten er uitgevoerd worden?

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is er – na coalitieonderhandelingen – een coalitieakkoord opgesteld voor de periode van 2018-2022. Hierin hebben de politieke partijen afspraken gemaakt voor de nieuwe bestuursperiode. Vervolgens vertalen B&W dit coalitieakkoord naar een collegeprogramma 2018-2022. In dit programma staat (uitgewerkt) hoe het college de prestatieafspraken uit het coalitieakkoord wil realiseren.

Benieuwd naar wat er in deze stukken staat? Het  coalitieakkoord  én het  collegeprogramma  2018-2022 staan op deze website (www.epe.nl > Bestuur > College).